Chính sách bảo mật

CÁC NGUYÊN TẮC BẢO MẬT :

 

Để đảm bảo tính bảo mật của thông tin khách hàng , thực hiện các nguyên tắc sau:

 

+ Chỉ yêu cầu khách hàng cung cấp đủ thông tin mà chúng tôi cho rằng có liên quan đến giao dịch giữa quý khách và chúng tôi để thuận tiện cho việc giao dịch

 

+ Sử dựng thông tin cá nhân của khách hàng để đưa ra chất lượng dịch vụ và sản phẩm tốt hơn

 

+ Không tiết lộ thông tin cá nhân cho các tổ chức bên ngoài trừ khi khách hàng đồng ý hoặc luật pháp yêu cầu

 

+ Thông tin của khách hàng được lưu giữ một cách chính xác và cập nhật

 

+ Sử dụng hệ thống bảo mật chặt chẽ để phòng tránh việc người không có thẩm quyền tiếp cận thông tin của khách hàng, kể cả nhân viên của chúng tôi

 

+ Những cá nhân hoặc bên thứ ba có quyền tiếp cận thông tin cá nhân của khách hàng được yêu cầu rõ ràng về việc tuân thủ nghĩa vụ giữ bảo mật do chúng tôi đề ra.